top of page
Search

Is there a difference?

You who read these blog posts all know by now that Language and Partner is a language school focusing on English. But some of you might still question: Why study in a weekly course when there´s English in school? Or: How is it any different than what we learn in school? Well, there sure is a huge difference, so let´s dive into it.


Firstly, it´s the individual approach provided. Smaller groups of students help the teacher get to know each of them and their needs and create an environment where the students want to try to learn the language. In our ordinary school English lesson, it is just part of the studying plan. Unfortunately, for students who do not have any gift for it, it can be challenging to understand fully and even can ruin the willpower of a student. The Language is a school focused only on English and every activity around it, so the student can learn how to react in different situations directly, not just read about it or listen to them. There is also the option of face-to-face or online studying for people who need strictly individual learning plans or live too far away to come to the lessons.


Secondly, it is, of course, about the materials. The books are chosen according to the ability of the students, not the other way around. The books are way more challenging and focus more on interaction than endless exercises and writing. And whilst they are super important in school and the system depends on them, the Language teachers are encouraged to observe their classes and adjust the teaching plan according to their preferences. We can find way more talking, listening or playing games here, depending on what the students prefer. There are competitions for the whole school challenging the students of every age to participate and win, if its creative writing, drawing reading,... the school is trying to reach every aspect of a person´s brain, yank it and develop it to the fullest.


Teachers also play a huge difference. Whilst the ones in schools may be alright and may know English to their best abilities, the Language only picks those who not only speak perfect English but also understand kids, adolescents, teenagers and adults, someone who can be reliable and tries to be more of a friend than an authority. There are no strict rules here. If the student knows how to argue with them, all is possible.


In the end, I would also like to mention

the accreditation you can get here. I am talking about the Cambridge tests or IELTS held each year that are available to all. From the youngest age, you can receive a certificate useful in many places and establishments, and the fail rate is close to zero since the Language pays attention to the fact that you will get the certificate.


So, if you still do not see the difference between a regular school and an English school, I recommend rereading this article and thinking again.

(Translation into Slovak language was AI generated.)

Vy, ktorí čítate tieto blogové príspevky, už viete, že Language and Partner je jazyková škola zameraná na angličtinu. Ale niektorí z Vás sa možno stále pýtajú: Prečo študovať v týždennom kurze, keď je angličtina v škole? Alebo: V čom je to iné ako to, čo sa učíme v škole? No určite je v tom obrovský rozdiel, tak sa do toho poďme ponoriť.


V prvom rade je to individuálny prístup. Menej početné skupiny študentov pomáhajú učiteľovi skutočne spoznať každého z nich a jeho potreby a vytvoriť prostredie, v ktorom sa študent bude chcieť naučiť jazyk. Na bežných školských hodinách angličtiny je to len súčasť študijného plánu a pre študentov, ktorí na to nemajú nadanie, môže byť, žiaľ, veľmi ťažké ju plne pochopiť a dokonca môže zničiť vôľu študenta. LP je škola zameraná len na angličtinu a všetky aktivity okolo nej tiež, takže študent sa môže naučiť reagovať v rôznych situáciách priamo, nielen o nich čítať alebo ich počúvať. Existuje aj možnosť osobného štúdia alebo online štúdia pre ľudí, ktorí potrebujú prísne individuálny študijný plán alebo jednoducho bývajú príliš ďaleko na to, aby mohli prísť na hodiny.


Po druhé sú to, samozrejme, materiály. Knihy sa vyberajú podľa schopností študentov, nie naopak. Knihy sú oveľa náročnejšie a sú zamerané viac na interakciu ako na nekonečné cvičenia a písanie. A hoci sú v škole veľmi dôležité a systém od nich v podstate závisí, tu sú učitelia povzbudzovaní, aby pozorovali svoje triedy a upravili plán vyučovania podľa preferencií žiakov. Nájdeme tu

viac rozprávania, počúvania alebo hrania hier, podľa toho, čo žiaci preferujú. Pre celú školu sú pripravené súťaže, ktoré sú výzvou pre žiakov každého veku, aby sa do nich zapojili a vyhrali, či už ide o tvorivé písanie, kreslenie čítanie,... Škola sa snaží zasiahnuť každý aspekt mozgu človeka, potiahnuť ho a rozvíjať ho naplno.


Obrovský rozdiel zohrávajú aj učitelia. Zatiaľ čo tí v školách môžu byť v poriadku a môžu vedieť anglicky najlepšie, LP hľadá niekoho, kto nielenže vie perfektne po anglicky, ale aj rozumie deťom, dospievajúcim, tínedžerom a dospelým, niekoho, kto dokáže byť ústretový a snaží sa byť viac priateľom ako autoritou. Neexistujú tu žiadne prísne pravidlá, ak ich študent vie argumentovať, všetko je možné.


Na záver by som chcel ešte spomenúť

akreditáciu, ktorú tu môžete získať. Hovorím o cambridgeských testoch alebo IELTS, ktoré sa konajú každý rok a sú dostupné pre všetkých. Od najmladšieho veku môžete získať certifikát použiteľný na mnohých miestach a v mnohých zariadeniach a miera neúspešnosti sa blíži k nule, pretože LP naozaj dbá na to, aby ste získali certifikát. Nie je možné, že sa o to postarajú.

Takže ak stále nevidíte rozdiel medzi normálnou školou a anglickou školou, odporúčam vám prečítať si tento článok ešte raz a zamyslieť sa..

Recent Posts

See All

IELTS - how it´s done!

The usually busy street in front od Language and Partnner is now, at 7:53, absolutely empty, except some cars and few people standing around. Those people didn´t just happen to be there, they are the

Comments


Naši študenti, náš tím, naša komunita.

bottom of page