Všeobecné obchodné podmienky a ochrana osobných údajov

Všeobecné obchodné podmienky sú revidované a platné od 25.05.2018. Platia pre spoločnosť Language & Partner s.r.o. a Language College Slovakia n.o.

 

 

Spoločnosť Language&Partner s.r.o., so sídlom Legionárska 670/58, 911 01 Trenčín (ďalej len „LP“ a Language College Slovakia n.o. so sídlom Legionárska 670/58, 911 01 Trenčín (ďalej len „LCS“) sú poskytovateľmi služieb v oblasti jazykového vzdelávania, štúdia v zahraničí, poskytovatelia mimoškolských neziskových aktivít. LP je platca DPH a poskytuje komerčné služby firmám a podnikateľom. LCS je nezisková organizácia a poskytuje služby deťom, mládeži a dospelým - nie je platca DPH. V texte sa pre obe spoločnosti používa pomenovanie "škola".

 

 

Článok 1.

Vznik zmluvného vzťahu

 

Zmluvný vzťah medzi LP/LCS a klientom vzniká na základe vyplnenia

a) LCS: prihlášky na jazykový kurz

b) LP: objednávky služby. 

LP/LCS považuje prihlášku/objednávku za záväznú ak:

a) boli vyplnené všetky povinné údaje a zároveň

b) klient vyjadril súhlas s platnými Všeobecnými obchodnými podmienkami, a 

c) súhlasil so spracovaním poskytnutých údajov za účelom zaradenia do kurzu, manažmentu kurzu, testovania, účtovníctva, a zároveň

d) klient riadne prihlášku/objednávku elektronicky odoslal buď formou formuláru na stránke  alebo na e-mailovú adresu info@languagepartner.eu

 

Článok 2.

Storno kurzu/služby

 

Klient môže prihlášku/objednávku stornovať najneskôr 3 dni pred nástupom na kurz. V prípade, že sa jedná o objednávku jazykového vzdelávania pre firmy, storno podmienky budú osobitne uvedené v podmienkach objednávky/zmluvy o poskytnutí vzdelávania. Ak klient stornuje prihlášku/objednávku neskôr ako 3 dni pred nástupom na kurz, LP/LCS si vyúčtujú a ponechajú výšku zápisného (10EUR + DPH/osoba).

Ak klient nemôže na kurz nastúpiť zo závažných zdravotných alebo rodinných dôvodov, je potrebné poslať písomnú žiadosť o vrátenie zápisného na adrese: info@languagepartner.eu. LP/LCS zváži, či je žiadosť opodstatnená a najneskôr do 14 pracovných dní zašle klientovi písomné vyjadrenie (emailom). 

 

 

Článok 3.

Platba za kurz

 

 1. Zápisné

Zápisné vo výške podľa aktuálneho cenníka sa platí za každý školský rok a za každého študenta. Informácia o platbe zápisného je zasielaná elektronicky z adresy platby@languagepartner.eu. Každý študent dostane pridelený variabilný symbol, na základe ktorého môže zápisné uhradiť. Firemní klienti platia zápisné podľa faktúry a dohodnutej cenovej ponuky.

 

 1. Platba za jazykový kurz

 1. skupinové kurzy

Študenti, ktorí sú fyzické osoby, platia školné mesačne (spolu 10 platieb) od septembra do júna. Každému študentovi je na e-mail, ktorý je uvedený v prihláške, zaslaná informácia o platbe: pridelený variabilný symbol, údaje o bankovom účte, na ktorý je potrebné platbu realizovať, dátum splatnosti prvej platby aj každej ďalšej platby. Mesačné platby si môžu študenti kontrolovať aj v systéme Edupage (online aplikácia). Ak študent nastúpi na kurzy počas školského roka, platí iba za mesiace, počas ktorých kurz navštevuje. V mesačnom školnom nie sú zahrnuté prázdniny, štátne sviatky a iné dni pracovného pokoja. Platba obsahuje iba hodiny, ktoré sa majú riadne odučiť. Študenti platia aj za hodiny, ktoré neabsolvujú z dôvodu choroby alebo iného dôvodu, nie je možné ich odpočítať z mesačnej platby. Hodiny si ale môžu nahradiť v skupinách na rovnakej alebo podobnej úrovni. O náhradu je potrebné požiadať písomne na info@languagepartner.eu . Náhrady sa dajú

 

 1. face to face študenti

Ak študent navštevuje kurz individuálny, sú mu účtované absolvované hodiny a hodiny, ktoré odvolal neskoro, to je menej ako 24 hodín pred naplánovaným vyučovaním. Počet hodín týždenne si študent naplánuje s kanceláriou školy pri začiatku štúdia, počet hodín si môže navýšiť alebo ponížiť kedykoľvek po konzultácií s kanceláriou školy.

V prípade, že dôjde k riadnemu odvolaniu hodiny/hodín, študent si ich s lektorom nahradí. Náhrady môže využiť v danom školskom roku. Za riadne odvolanú hodinu sa považuje hodina odvolaná minimálne 24 hodín pred začiatkom kurzu. Hodinu môže študent odvolať na: 0918 897436 (SMS) alebo e-mail: info@languagepartner.eu. Takéto odvolávanie hodín neplatí pre skupinové kurzy, je platné výlučne pre kurzy face:face. 

 

 1. firmy

Firmám a zamestnancom firiem vystavujeme faktúry mesačne, faktúry sú zasielané do 15. dňa nasledujúceho mesiaca elektronicky alebo poštou podľa podmienok, na ktorých sa škola dohodne s objednávateľom. Štandardná doba splatnosti je 14 dní.  Právnické osoby sú povinné uhradiť faktúry, ktoré sú zasielané na adresu/e-mail podľa údajov na objednávke v dobe splatnosti, ktorá je uvedená na príslušnej faktúre.  Faktúra obsahuje počet odučených hodín v danom mesiaci, sú naúčtované aj neskoro odvolané hodiny a prílohu s údajmi o jednotlivých hodách (dátum, či bola hodina riadne odučená, neskoro alebo riadne odvolaná, či sa jedná o náhradu atď.) Podľa požiadavky firmy v objednávke poskytneme k faktúre aj prezenčné listiny, ktoré nám firma dodá). Prehľady platieb poskytneme klientovi na vyžiadanie. Vyžiadať prehľady a termíny odučených/odvolaných/nahradených hodín je možné na e-mailovej adrese info@languagepartner.eu. Klienti si môžu hodiny sledovať kedykoľvek online podľa prístupových údajov. V prípade, že sa študent omešká v platbách za kurz, má škola právo: študenta okamžite vylúčiť a uplatniť si pokutu vo výške 0,1% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 

 

Článok 4.

Storno a storno poplatky, zmeny v organizácii kurzu

 

 1. Ak študent na kurz nenastúpi a zaslal prihlášku/objednávku, a zároveň mu bol pridelený variabilný symbol alebo zaslaný pokyn k platbe alebo právnická osoba odsúhlasila rozvrh, škola si účtuje prihlasovací poplatok 10 EUR/každého študenta, ktorý bol na kurz prihlásený. Študent je povinný tento poplatok uhradiť podľa dátumu splatnosti na faktúre.

 2. Odhlásenie z kurzu musí byť písomné na info@languagepartner.eu a od dátumu doručenia odhlásenia z kurzu začína plynúť výpovedná lehota 3 týždne. Ak sa teda študent plánuje z kurzu odhlásiť napríklad k 6. máju, je potrebné zaslať odhlásenie najneskôr 3 týždne pred týmto dátumom.

 3. Škola si vyhradzuje právo na zmenu organizácie kurzu (zmena miesta konania kurzu, zmena učebnice, zmena lektora, zrušenie hodiny z organizačných dôvodov (pričom je ale škola povinná takúto hodinu nahradiť najneskôr do 3 mesiacov odo dňa zrušenia hodiny). Všetky takéto zmeny je škola povinná klientovi vopred písomne oznámiť na e-mailovú adresu, uvedenú v prihláške/objednávke.

 4. Škola má právo zrušiť skupinu s počtom študentov nižším ako 6. Ak klesne počet študentov pod 6, škola účastníkom kurzu ponúkne nasledovné možnosti:

i. pokračovať v kurze v inej skupine na podobnej/rovnakej vedomostnej úrovni, alebo

ii. zostať v skupine, kde počet klesol pod 6 a skrátiť čas vyučovania, alebo

iii. zostať v skupine, kde klesol počet pod 6 a platiť zvýšené školné.

 1. V prípade zrušenia kurzu zo strany školy vzniká študentovi nárok na vrátenie pomernej časti uhradeného školného za daný mesiac/za kurz. V iných prípadoch študent nemá právo na vrátenie platby za kurz. Škola neposkytuje finančnú kompenzáciu za vymeškané hodiny študenta, študent je povinný platiť školné aj za vyučovacie hodiny, ktoré vymeškal. V prípade dlhodobej neúčasti (choroba, závažné rodinné problémy a iné) je možné zaslať písomnú žiadosť o odpustenie školného na daný časový úsek na adresu  a konateľka/riaditeľka školy rozhodne, či je možné poplatok kompenzovať. Rozhodnutie bude žiadateľovi zaslané písomne na e-mailovú adresu, uvedenú na prihláške/žiadosti. 

 

 

Článok 5.

Prázdniny, dni pracovného pokoja

 

Prázdniny a dni pracovného pokoja NIE SÚ ZAPOČÍTANÉ v platbách za školné. 

a) Skupinové kurzy: prázdniny , štátne sviatky a dni pracovného pokoja NIE SÚ ZAPOČÍTANÉ v platbách za školné. Skupinové kurzy pre deti, mládež a dospelých majú vždy v takéto dni prázdniny, nevyučuje sa. Prázdniny (školské) si klienti môžu sledovať na webovej stránke www.languagepartner.eu.  

b) Kurzy face:face: výlučne na dohode lektora a študenta. Ak si klient želá študovať aj cez prázdniny/deň pracovného pokoja a lektor s tým súhlasí, hodina mu bude riadne naúčtovaná. Za riadne odučenú hodinu sa považuje hodina, na ktorej sa študent zúčastnil, respektíve sa účtujú hodiny, ktoré boli odvolané neskôr ako 24 hodín pred začiatkom kurzu.

c) Firemné kurzy: ak si firma praje prerušiť vyučovanie z dôvodu dovolenky, je povinná oznámiť to škole písomne na info@languagepartner.eu.  Hodiny budú buď nahradené, alebo sa nebudú účtovať - závisí od dohody medzi školou a firmou. 

 

 

Článok 6.

Reklamácia služby

 

Študent je povinný akékoľvek sťažnosti, reklamácie alebo podnety nahlásiť písomne na info@languagepartner.eu. Reklamovať službu je možné aj v kancelárii školy, po dohodnutí osobného termínu s pracovníkom školy. Pracovník školy je povinný reklamáciu písomne spísať, jednu kópiu poskytne študentovi. Reklamácia musí obsahovať dátum podania reklamácie. 

Škola je povinná reklamáciu prešetriť a podať výsledok/odpoveď najneskôr do 30 dní od dátumu podania reklamácie.  Sťažnosti a podnety na organizáciu školy/pracovníkov, dodávateľov a iné je možné podať písomne aj u majiteľky školy na adrese tatiana.simuni@languagepartner.eu

 

Článok 7.

Certifikáty a správy o štúdiu

 

Certifikát je vydaný na základe ústnej/písomnej žiadosti študenta a je potrebné absolvovať minimálne 80% vyučovacích hodín. Certifikát obsahuje názov kurzu, úroveň kurzu, meno a priezvisko študenta, podpis lektora a riaditeľky školy.

 

Článok 8.

Odstúpenie od zmluvy zo strany školy

 

 1. Z dôvodu naplnenia kapacít môže škola od zmluvy jednostranne odstúpiť. Škola je povinná vrátiť v takom prípade zápisné a prípadne preplatky, ktoré študentovi vznikli najneskôr do 30 dní od písomného oznámenia odstúpenia od zmluvy. 

 2. Z dôvodu neprimeraného správania študenta, v prípade ak študent ohrozuje zdravie ostatných účastníkov alebo poškodzuje majetok školy, ak študent svojim chovaním závažným spôsobom narušuje priebeh kurzu, škola si vyhradzuje právo na okamžité odstúpenie od zmluvy a vylúčenie študenta z kurzu bez finančnej náhrady.

 3. Škola má právo ukončiť zmluvný vzťah jednostranne aj v prípade, že študent neuhradí poplatok v termíne splatnosti. 

 

 

Článok 9.

Ochrana osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov sa riadi ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Spoločnosti Language & Partner s.r.o., Legionárska 670/58, 911 01 Trenčín, IČO 36721697 a Language College           Slovakia n.o., Legionárska 670/58, 911 01 Trenčín IČO 45736839 sú v zmysle čl. 26 nariadenia GDPR spoločnými prevádzkovateľmi. Spoloční prevádzkovatelia spoločne spracúvajú osobné údaje, čím vykonávajú spoločné spracovateľské operácie alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami. Spoloční prevádzkovatelia vykonávajú spoločné spracovateľské operácie pre rovnaké účely spracúvania osobných údajov a využívajú spoločné prostriedky spracúvania osobných údajov.

Na základe vzájomnej dohody je kontaktným miestom na poskytovanie informácií v oblasti osobných údajov a uplatňovania práv dotknutej osoby spoločnosť Language & Partner s.r.o., Legionárska 670/58, 911 01 Trenčín prostredníctvom e-mailu gdpr@languagepartner.eu alebo poštou na adresu spoločnosti. Dotknutá osoba môže taktiež uplatniť svoje práva u každého zo spoločných prevádzkovateľov a voči každému prevádzkovateľovi.

Osobné údaje sú získavané prostredníctvom webovej stránky prevádzkovateľa, prípadne
e-mailom alebo osobne. Klient zodpovedá za správnosť a aktuálnosť poskytnutých údajov a je povinný bez zbytočného odkladu informovať prevádzkovateľa o zmene svojich osobných údajov.

Pre účely plnenia zmluvy alebo v predzmluvných vzťahoch je spracúvanie osobných údajov zákonnou požiadavkou a v prípade neposkytnutia nevyhnutných údajov na uvedený účel, nie je možné poskytnúť požadované služby. Osobné údaje sú spracúvané a uchovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu alebo po dobu stanovenú v osobitných predpisoch.

Spracúvanie ďalších osobných údajov klienta na iné ako zmluvné alebo zákonné účely je možné iba na základe dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby. Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu: gdpr@languagepartner.eu alebo písomnou formou na adresu Language&Partner s.r.o., Legionárska 670/58, 911 01 Trenčín. Neudelenie alebo odvolanie súhlasu nemá vplyv na zmluvný vzťah a nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Osobné údaje poskytnuté na základe súhlasu dotknutej osoby sú spracúvané po dobu uvedenú v informáciách o účele spracúvania osobných údajov, prípadne do odvolania súhlasu dotknutej osoby. Po tomto období budú poskytnuté osobné údaje vymazané.

Dotknutá osoba má v súlade s čl. 12 až 22 nariadenia GDPR právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu, prenosnosť, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov a právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú k dispozícii na webovej stránke www.languagepartner.eu

 

 

Ing. Mgr. Tatiana Šimuniová

Riaditeľka a konateľka školy

Tel.: 0918 897436

E-mail: info@languagepartner.eu