top of page
Search

Teacher spotlight: Katka Konečná

Dear Students,
Every month we would like to spotlight one of our wonderful teachers at our school.

This month belongs to Katka Konečná, a woman with many roles. This time, we've decided to change it up a bit, interview/style.


1) how long have you been teaching at LP?   

I´ve been with the Language team for about five years and they´ve been the best years in my teaching career – challenging, funny, hard, unexpected, but above all full of support and authenticity that I hadn´t experienced in my previous teaching career.


2)what made you join LP?

When after twenty years I left state schools, I wasn´t sure if I wanted to teach any more. It wasn´t a burnout feeling, but a mixture of my personal unease and concerns related to the environment and system I had no control over. So, for short time, I did something totally different until one day more or less by coincidence I came across Language and Partner and the rest is history.


3) which grades do you usually teach?

I teach all grades and the variety is what makes my present job fascinating.


4) you´ve recently become a cambridge exam manager, how was journey / how did you find it?

I´ve been working as a Speaking Examiner for Examination Centre at the University of Zilina for 15 years. When Tanicka asked me to help with organising and supervising exams at our school, it was the challenge I was happy to accept.


5) what about your first solo exams themselves? was the weekend stressful for you? did anything go wrong? were you satisfied?

Supervising the exam weekend – 6 different levels and almost 150 candidates was not easy indeed, but Tanicka was there to help, support and give advice, as always. 😊 The things that could have been done better are those we´ll focus on in the following years.


6) do you see yourself teaching in the future as well?

I definitely do, as long as I´ll find the job enjoyable, challenging and fulfilling.


7) your favourite food?

I´m not much of an eater, so I don´t have favourite food. However, I truly love the moments when my friends come round and without any previous arrangement everybody brings something from their kitchen. We always end up trying to deal with a pile of mismatched food. For me, not what you eat but who you share it with makes each meal special.


8)if you could describe your life with a movie, what would it be?  

I´m afraid there´s not such movie that I would be able to relate my turbulent life to.


So, this is our Katka, an amazing teacher and newly our Cambridge Exams Manager. We are proud to have her as a colleague and friend. So, next time you have a lesson with Katka, you will know her a bit more:)


Drahí študenti,

Každý mesiac by sme Vám radi priblížili jedného z našich úžasných učiteľov na škole.

Tento mesiac patrí Katke Konečnej, žene s mnohými rolami. Tentokrát sme sa rozhodli to trošku pozmeniť, štýlom rozhovoru.


1)ako dlho učíš v LP?

Som s Language teamom už okolo 5 rokov, a boli to najlepšie roky v mojej kariére - náročné, vtipné, ťažké, nečakané, ale predovšetkým plné podpory a autenticity, ktorú som nezažila v mojej predošlej učiteľskej kariére.


2)čo ťa prinútilo pridať sa k LP?

Keď som po 20 rokoch opustila štátne školy, nebola som si istá či chcem ešte učiť.

Nebol to pocit vyhorenia, ale zmes môjho osobného nepokoja a obáv z prostredia a systému, ktoré som nemala pod kontrolou. Na krátky čas som teda robila niečo úplne iné, až som jedného dňa viac-menej náhodou natrafila na Language and Partner a zvyšok je história.


3)ktoré ročníky najčastejšie učíš?

Učím všetky ročníky a práve rôznorodosť je to, čo robí moju súčasnú prácu fascinujúcou.


4)nedávno si sa stala manažérkou cambridgeskej skúšky, aká bola tvoja cesta?

15 rokov som pracovala ako Speaking Examiner pre skúšobné centrum na Žilinskej univerzite. Keď ma Tanička požiadala o pomoc s organizáciou a dozorom nad skúškami na našej škole, bola to výzva, ktorú som rada prijala.


5)čo tvoje prvé samostatné skúšky osamote? bol pre teba víkend stresujúci? stalo sa niečo? bola si spokojná?

Dohliadať na skúškový víkend – 6 rôznych úrovní a takmer 150 kandidátov nebolo naozaj jednoduché, ale Tánička bola tam mi pomôcť, podporiť a poradiť. 😊 Veci, ktoré sa dali urobiť lepšie, sú tie, na ktoré sa zameriame v nasledujúcich rokoch.


6)vidíš sa pri učení aj v budúcnosti?

Určite áno, pokiaľ ma práca bude baviť, bude mi výzvou a napĺňať ma.


7)tvoje obľúbené jedlo?

Nie som veľmi jedák, takže nemám obľúbené jedlo. Vážne milujem ale chvíle, keď prídu moji priatelia a bez predchádzajúceho dohovoru si každý prinesie niečo zo svojej kuchyne. Vždy skončíme tak, že sa pokúsime vysporiadať s hromadou nezosúladeného jedla. Pre mňa nie je každé jedlo výnimočné tým, čo jete, ale tým, s kým sa o to delíte.


8)ak by si mohla opísať svoj život filmom, aký by to bol?

Obávam sa, že neexistuje taký film, ku ktorému by som vedela prirovnať svoj búrlivý život.


Takže, toto je naša Katka, úžasná učiteľka a ponovom naša Cambridge Exam manažérka. Sme hrdí ju mať ako kolegyňu a priateľku. Takže nabudúce, keď budete mať hodinu s Katkou, budete ju poznať o kúsok viac:)Comments


Naši študenti, náš tím, naša komunita.

bottom of page